THÔNG TIN LIÊN HỆ


BAN SAU ĐẠI HỌC - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Địa chỉ: Phòng 101, 254 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn

Điện thoại: (02363) 650403 (104) - (02363) 650403 (114) - (02363) 652608

Hotline: 0905.294.390 - 0905.294.391 - 1900.966.900

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.