Đào tạo Tiến Sĩ


Đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Duy Tân

(13/01/2022)

Từ năm 2013, Đại học Duy Tân được Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép đào tạo Tiến sĩ 2 ngành Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính, trở thành cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam được đào tạo Tiến sĩ. Ngay sau đó, Đại học Duy Tân tiếp tục được cho phép đào tạo Tiến sĩ ngành Kế toán để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao nhất trên cơ sở các chương trình đào tạo có chất lượng.

 

Hiện tại, Đại học Duy Tân đào tạo 6 ngành Tiến sĩ gồm Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật Xây dựng và Quan hệ quốc tế. Trong suốt quá trình theo học trình độ Tiến sĩ, nghiên cứu sinh sẽ phải hoàn thành 6 học phần (gồm 3 bắt buộc và 3 tự chọn), thực hiện báo cáo tổng quan, hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án tiến sĩ.

 

Các nghiên cứu sinh sẽ được hướng dẫn bởi các nhà khoa học, Giáo sư, Phó Giáo sư  khi thực hiện luận án. Để có thể tốt nghiệp, các nghiên cứu sinh bắt buộc phải có ít nhất 1 bài báo trên các tạp chí thuộc SSCI hoặc ISI bên cạnh việc tham gia công bố tại các hội nghị khoa học quốc tế. Bên cạnh đó, người học sẽ được tham gia vào công tác trợ giảng Đại học và Cao học, đồng thời có cơ hội trình bày các nghiên cứu mới của bản thân tại nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế do trường tổ chức hàng năm.

 

Thời gian đào tạo trình độ Tiến sĩ đối với người có bằng Thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục. Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung được thì nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

 

Hoàn thành Chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Duy Tân, nghiên cứu sinh sẽ: 

       - Có kỹ năng cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn

       - Kỹ năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu

       - Kỹ năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thiết yếu của lĩnh vực nghiên cứu

       - Có kỹ năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm

       - Có khả năng đào tạo, hướng dẫn và giảng dạy các bậc học Đại học và Thạc sĩ

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.