ĐÀO TẠO TIẾN SĨ


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 (đợt 2)

12/10/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 (đợt 2)

Thông báo Điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2021

16/07/2021

Thông báo Điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh - Tiến sĩ năm 2021

18/05/2021

Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh - Tiến sĩ năm 2021

TB Tuyển sinh Đào tạo Trình độ Tiến Sĩ năm 2019 (Đợt 1)

26/02/2019

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2019 như sau: Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính, mã số: 62.48.01.01; Quản trị kinh doanh, mã số: 62.34.01.02; Kế toán, mã số: 62.34.03.01

TB Tuyển sinh Đào tạo Trình độ Tiến Sĩ năm 2018 (Đợt 1)

14/03/2018

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018 như sau: Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính, mã số: 62.48.01.01; Quản trị kinh doanh, mã số: 62.34.01.02; Kế toán, mã số: 62340301.

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.